Reset chip, d? m?c cho máy SAMSUNG màu CLP315/310 và CLP 610/660

hoanglinh

       

Công b? gi?i pháp Reset chip s? d?ng m?c d? cho máy Laser màu

SAMSUNG CLP-310/315, CLP-610ND/660N/660ND

Ngày 8/11/2009

Ti?p theo gi?i pháp m?c thay th? cho laser màu XEROX C1110/C1110B , Các gi?i pháp d? m?c cho máy in laser màu SAMSUNG d?i tru?c nhu CLP-300, CLP-510… Hoàng Linh v?a ḥan thành gi?i pháp d? m?c cho máy in laser màu d?i m?i nh?t v?i chip b?o m?t m?i, dó là các máy Samsung CLP310/315, CLP-610ND/660N/660ND.

Samsung CLP310/315 là hai ḍng máy Samsung nh? nh?t th? gi?i hi?n nay, thích h?p cho cá nhân, van pḥng nh? v?i nhu c?u in den tr?ng và màu không nhi?u. CLP-315 In den tr?ng v?i t?c d? 16 trang/phút, in màu v?i t?c d? 4 trang/phút. Đ? phân gi?i khá cao: 2400x600dpi. Đ?c bi?t máy in ít ti?ng ?n nh?t trong các ḍng máy in van pḥng nh?.

Giá máy CLP315 ch? kh?ang 5 tri?u v?i 1 b? m?c theo máy không có chip m?c, dung lu?ng 1000 trang in chu?n ISO/IEC 19798, M?c bán l? có dung lu?ng 1500 trang in kho?ng hon 200usd/b?, có chip qu?n lư m?c v?i công ngh? b?o m?t m?i nh?t c?a Samsung nên h?t chip không th? d? m?c du?c.

Chúng tôi dă có gi?i pháp thay 1 chip d? dùng cho c? 4 h?p m?c d?. Nghia là, khi h?t m?c, b?n ch? c?n mua 1 b? C315 Toner KIT c?a chúng tôi, b?n s? d? du?c m?c d? dùng tho?i mái v?i giá r? ( v́ ch? c?n 1 chip cho 4 màu thay v́ 4 chip nhu các máy khác). Vi?c thay chip r?t d? v́ chúng tôi dă c?i ti?n d? h?c l?p chip n?m ngay phía trên ch? c?m dây USB, khi máy báo hêt m?c, ch? vi?c dùng tay tháo chip cu ra, c?m chip m?i vào ( chip m?i dă có ch? d?n mui tên hu?ng lên phía trên d? l?p chip cho dúng-Click chu?t ? dây d? xem chi ti?t)

Giá cho gi?i pháp d? m?c c?a SAMSUNG CLP-310/315 nhu sau:

STT

Danh m?c

Giá delear ( USD)

Giá có d?ch v? (USD)

Ghi chú

1.

Làm l?i máy d? s? d?ng du?c gi?i pháp d? m?c c?a Hoàng Linh

20

30

Đây là di?u ki?n b?t bu?c khi mu?n dùng gi?i pháp c?a Hoàng Linh

2.

C315-1: 1 chip + 4 m?c 1K

36

L?n 1: 46

Nhu máy m?i mua (Starter)

3.

C315-2: 2 chip + 4 m?c 2K

62

L?n 2: 40

Ch?y b?ng 2 l?n Starter

4.

C315-3: 3 chip + 4 m?c 3K

78

L?n 3: 36

Ch?y b?ng 3 l?n Starter

5.

C315-4: 4 chip + 4 m?c 4K

96

L?n 4: 34

Ch?y b?ng 4 l?n Starter

6.

C315-5: 5 chip + 4 m?c 5K

120

L?n 5: 32

Ch?y b?ng 5 l?n Starter

7.

C315-6: 6 chip + 4 m?c 6K

132

L?n 6: 30

Ch?y b?ng 6 l?n Starter

8.

C315-7: 7 chip + 4 m?c 7K

144

L?n 7: 28

Ch?y b?ng 7 l?n Starter

9.

C315-8: 8 chip + 4 m?c 8K

152

L?n 8: 26

Ch?y b?ng 8 l?n Starter

Nhu v?y, giá dealer trung b́nh c?a 1 b? m?c (n?u mua KIT 8K) là: 19usd/ b? g?m 1 chip+4x1K m?c màu C,M,Y,K. T?c là kho?ng 1usd/1 chip+4.5usd/ 1 l?n d? 1K (các lo?i màu C,M,Y,K giá nhu nhau).Cách d? m?c (kích dây d? xem videoclip)

Chúng tôi dă ch?y th? máy nh?n xét nhu sau: (b?m dây xem chi ti?t)

- Ch?t lu?ng b?n in d?p. K? c? in b?ng m?c d? c?a chúng tôi

- Máy có khay l?y gi?y hoi s?c x?ch và nh? quá ( ch? ch?a du?c kho?ng hon 100 t?)

- In gi?y Cutse dày quá 200gram/m2 r?t t?i và có th? nói là không du?c (do không l?y du?c gi?y ch? không do ch?t lu?ng). Tuy nhiên, in decan tem v? l?i r?t t?t m?c dù gi?y dày ph?i d?n 250grm/m2. Có th? nói máy này in tem v? t?t nh?t trong các lo?i máy mà tôi bi?t. In d? can nh?a, d? can gi?y d?u t?t, k? c? decan nh?a b? m?t r?t bóng v?n in t?t

- Nhu?c di?m là máy bé quá, t?c d? ch?m (in màu có 4 trang/phút) nên ch? thích h?p v?i nh?ng ai in s? lu?ng ít ho?c d?c bi?t trang b? d? in tem decan các lo?i là h?p lư

Samsung CLP660N/660ND/610ND là ḍng máy t?c d? cao, t? d?ng in 2 m?t, in m?ng. T?c d? in den tr?ng b?ng t?c d? in màu: 24 trang/ phút. S? d?ng 4 tr?ng m?c v?i 4 chip 5K (5000 trang in chu?n ISO/IEC 19798)/ 1 h?p m?c ( theo máy ch? có 2000 trang in tiêu chu?n, th?c dùng ch? in trung b́nh du?c kho?ng 500 – 600 t? A4 thôi)

Giá máy này hoi cao: kh?ang trên 12.000.000vnd/máy ( có 4 h?p m?c theo máy, có chip 2000 trang in). Tuy nhiên, m?c SAMSUNG bán l? ( có dùng lu?ng 5000 trang in) c̣n cao hon: kh?ang g?n b?ng 1 cái máy m?i: 11.000.000 vnd.

Chúng tôi dă dùng th? máy và nh?n xét nhu sau:

- Máy in ch?t lu?ng ?nh trung b́nh, t?c d? cao và quan tr?ng nh?t là có th? in t? d?ng 2 m?t t?t, k? c? in gi?y dày c? d?nh lu?ng 200-250 gram/m2 v?n t? d?ng 2 m?t du?c. Chúng tôi dă in th? card 2 m?t trên gi?y Cutse 220 th?y d?o m?t r?t chính xác, 50 t? A4 2 m?t (in card) b?ng Corel 12 – (d? phân gi?i t?t nh?t-ch? d? best) m?t có dúng 10 phút

- N?u d? in gi?y thu?ng, v?i van b?n màu, gi?y van pḥng thông thu?ng th́ tuy?t v?i v́ nó có th? in r?t nhanh, t? d?ng 2 m?t t?t và chính xác. Ch?t lu?ng màu s?c du?c. Tuy nhiên nh́n k? th?y có caro nh? trên h́nh in. Có th? nói, máy này ch?t lu?ng in ?nh không du?c t?t m?c dù công b? d? phân gi?i 2400x600dpi.

- Nhu?c di?m là b? m?c bán t?i Vi?t Nam d?t quá ( b?n có th? tham kh?o giá m?c t?i showroom 123A – 123 bis Lê Th? Riêng, Q.1, TP H? Chí Minh), do v?y chúng tôi có nghiên c?u gi?i pháp d? m?c cho máy này.

Gi?i pháp cho máy SAMSUNG CLP660 c?a chúng tôi nhu sau:

  1. Máy này dùng 4 chip cho 4 h?p m?c, chip này chúng tôi Reset du?c và có th? ch?nh s? trang in theo ư mu?n, do v?y chip theo máy s? du?c ch?nh lên 5000 trang (nhu cartridge m?c bán l?) khi d? m?c. Chúng tôi cung bán chip r?i v?i giá: 8usd/ chip không phân bi?t màu
  2. M?c d? chúng tôi bán là: 26usd/ 5000 trang in ( 1 chai), không phân bi?t màu m?c, ch?t lu?ng in ?n không thua ǵ m?c x?n theo máy.
  3. Đ?c bi?t, máy này có th? thay Drum r?i khi h?ng, giá thay m?i là 16usd/ Drum.
  4. Các linh ki?n khác c?a h?p m?c th́ h?u nhu r?t b?n, tr? tr?c c?p m?c (tr?c c?p m?c có nhi?m v? mang m?c t? h?c m?c lên tr?c mang m?c, tr?c c?p m?c ti?p xúc tr?c ti?p v?i m?c, l?y m?c truy?n sang tr?c mang m?c ti?p xúc tr?c ti?p v?i drum). Tr?c trong h?p m?c theo máy có k?t c?u r?t kém, ch? c?n ch?y h?t 5K m?c là coi nhu h?ng v́ nó du?c làm b?ng x?p v?i liên k?t r?t y?u, d? v? v?n. Chúng tôi có tr?c dó m?i 100% d? thay th? v?i ch?t lu?ng và d? b?n hon h?n- có th? nói thay xong tr?c thay th? c?a chúng tôi, dùng măi không h?ng. Do v?y, v?i máy này, h?p m?c không c̣n là v?n d? ph?i suy nghi và giá làm m?i cung r?t r? so v?i mua h?p m?c x?n.
  5. Vi?c d? m?c cho máy này tuong d?i ph?c t?p, n?u là l?n d?u chua quen th́ r?t d? làm h?ng c? h?p m?c, h?ng drum v́ k?t c?u c?a h?p là r?t khó tháo l?p d? c̣n nguyên v?n n?u không bi?t cách. Đ? thu?n l?i và d? tháo l?p cho các l?n d? sau, ch?ng h?ng hóc không dáng có do tháo l?p nhi?u l?n, chúng tôi có các thay d?i sau l?n tháo l?p d?u tiên nhu sau:

· C?i ti?n ch?t h?p m?c nh?m t?o di?u ki?n thu?n l?i cho vi?c tháo l?p t? l?n sau tr? di (l?n d?u tháo ch?t này r?t khó và r?t d? gây h?ng c? h?p m?c, h?ng drum – chính chúng tôi dă ph?i tr? giá cho vi?c tháo l?p này b?ng 2 cái drum, m?i bi?t du?c c?n ph?i tháo l?p th? nào. Hi?n chúng tôi dang dùng 2 drum thay th? lo?i 50K ch?y cùng 2 drum theo máy)

· Thay ngay tr?c c?p m?c ? l?n d?u tiên d? m?c (b? h?n tr?c c?p m?c theo cartridge Starter di, thay b?ng tr?c có d? b?n cao hon).

Sau l?n làm l?i này, các l?n d? sau tr? nên r?t don gi?n và quư khách có th? t? d? du?c theo hu?ng d?n c?a chúng tôi.

Máy SAMSUNG có d? b?n Drum r?t cao, Chúng tôi dă thay Drum có d? b?n 10 l?n d? m?c (50K) và th?y máy ch?y r?t ?n.

V?i các don v? dang làm in nhanh KTS, SAMSUNG CLP660DN là máy dáng d? xem xét nh?m nâng cao t?c d? và gi?m chi phí giá thành.


N?u quư khách có nhu c?u, xin liên h? qua email: hoanglinhhhanh@gmail.com ho?c g?i tr?c ti?p cho chúng tôi: 0313600045, 0903418359

Xin chân thành cám on!

 

[ In_trang ]