Reset chip cho máy SAMSUNG SCX4824/ 4828

       

Công b? gi?i pháp s? d?ng m?c d? không c?n chip cho ḍng máy SAMSUNG SCX4824/4828

Ngày 28/9/2009

Trong lo?t gi?i pháp gi?m chi phí tiêu hao cho các ḍng máy SAMSUNG, th?i gian qua Công ty Hoàng Linh dă liên ti?p ḥan thành các gi?i pháp s? d?ng l?i các h?p m?c SAMSUNG không c?n Chip m?c. Đó là các máy:

  1. SAMSUNG ML1640,2240: X? lư 1 l?n d? m?c măi măi không c?n ch?p m?c ho?c reset l?i nhu máy m?i mua
  2. SAMSUNG SCX4300: X? lư 1 l?n, d? m?c măi măi không c?n chip m?c. M?i l?n h?t m?c khách hàng t? Reset b?ng menu có s?n trong máy
  3. Và r?t nhi?u máy SAMSUNG khác ho?c Reset chip ho?c x? lư không c?n chip thay th?: SCX5530FN, SCX4725, SCX4720, SCX4200, SCX4521F, SF565PR, ML3050, 3051. ML1610,2210,1710, 2850…Nói chung h?u h?t các máy SAMSUNG chúng tôi d?u dă có các phuong án x? lư.

V?a qua, SAMSUNG m?i tung ra lo?t s?n ph?m da ch?c nang m?i ti?p sau lo?t máy da ch?c nang SCX4300 và SCX4521F, dó là SCX4824/ 4828. Hiên nay, các s?n ph?m này dă b?t d?u du?c bán ra trên th? tru?ng và các gi?i pháp m?c cho nó là chua có, k? c? các trang thông tin trên website cung chua dâu có gi?i pháp chip hay m?c thay th?. Cartridge m?c cho SCX4824/4828 du?c chào bán v?i giá khá cao. Chip m?c c?a SCX4824/4828 cung gi?ng nhu cho SCX4300, là lo?i chip b?o m?t r?t m?i, chua dâu Crack du?c, nên hy v?ng reset ho?c mua chip thay th? ? th?i di?m này là chua hi?n th?c.

Công ty Hoàng Linh dă chính th?c ḥan thành gi?i pháp x? lư cho ḍng máy này (SCX4824 và SCX4828). C? th?, chúng tôi có th? giúp quư khách x? lư 1 l?n (x? lư ph?n m?m) d? m?c măi măi không c?n chip thay th?. Ho?c x? lư 1 l?n d? máy tr? l?i nhu máy m?i mua( cho phép 2000 trang in b?ng m?c Starter không chip). M?c và Drum r?i chúng tôi cung dă có s?n hàng Korea d? thay th? v?i ch?t lu?ng cao nh?t, giá r?.

Cách x? lư 1 l?n d? m?c măi măi s? làm cho máy luôn luôn du?c reset v? tr?ng thái dă d?nh s?n t?i nhà máy (Defaul t?i nhà máy) m?i l?n t?t máy và b?t máy tr? l?i. Nó có uu di?m là luôn dua máy v? s? d?m trang dă in v? 0 m?i khi t?t b?t máy, tuy nhiên, nó làm m?t t?t c? các cài d?t c?a ngu?i dùng nhu d?a ch? IP (defaul c?a máy là DHCP), Hot Name (luôn reset v? hot name:SEC000000000000). Do v?y d? tránh ph?i cài d?t l?i máy in m?ng khi dùng phuong án này, nên cài máy in theo hot name dă d?nh s?n defaul c?a máy là SEC000000000000.
       Cách x? lư d? máy tr? l?i nhu máy m?i mua có uu di?m là ch? khi reset, s? d?m trang dă in m?i v? 0, gi? l?i du?c d?a ch? IP dă d?t (static), do v?y reset xong không ph?i d?t l?i các thông s? dă cài d?t t? tru?c, tuy nhiên ph?i reset l?i m?i khi h?t m?c

       N?u quư khách có nhu c?u, xin liên h? qua email:
hoanglinhhhanh@gmail.com ho?c g?i tr?c ti?p cho chúng tôi: 0313600045, 0903418359

Xin chân thành cám on!


 

[ In_trang ]