Fuji xerox v?i các van pḥng, pḥng tu v?n thi?t k?

       

M?t van pḥng, pḥng tu v?n, thi?t k?, giám sát thi công thu?ng bao g?m nhi?u máy tính n?i m?ng ho?t d?ng liên t?c d? hoàn thành m?t kh?i lu?ng l?n c?ng van, gi?y t?, van b?n, tài li?u, b?n v? thi?t k?... S?n ph?m c?a các van pḥng, pḥng tu v?n, thi?t k?, giám sát thi công bao gi? cung ph?i in ra thành nhi?u t?p tài li?u nh?m cung c?p cho các d?i tác, cho ch? d?u tu, d? luu tr?, thi công, trao d?i thông tin…Trong th?i d?i k? thu?t s? nhu hi?n nay th́ h? so gi?y các kích c? phù h?p nh?t cho s? d?ng thông thu?ng d? thi công, trao d?i thông tin, bàn lu?n t?i hi?n tru?ng…nhung d? luu tr?, chia s? th́ h? so s? l?i thích h?p hon v́ nó don thu?n ch? là các File có th? luu tr?, t́m ki?m, chia s? b?ng nhi?u cách, nh?t là hi?n nay công ngh? dă ti?n d?n n?i m?ng toàn c?u, dă s?n xu?t ra du?c các các s?n ph?m luu tr? kích c? nh? nhung dung lu?ng r?t l?n. Đ?c bi?t, d? t́m ki?m thông tin th́ v?i các b? h? so thi?t k? kh?ng l?, không ǵ có th? so sánh du?c b?ng k? thu?t t́m ki?m thông tin c?a máy vi tính trong c? 1 núi h? so dang du?c luu tr?.

The Document Fuji Xerox là chuyên gia cho các ho?t d?ng này, b?n thân tên công ty dă nói lên di?u dó. Fuji Xerox chuyên làm các s?n ph?m giúp cho các van pḥng in (ho?c copy) các tài li?u, s?n xu?t ph?n m?m giúp các van pḥng s?p x?p, luu tr?, chia s? (scan, Fax, g?i mail) các tài li?u ? d?ng s? d? khi c?n thi?t th́ t́m ki?m nhanh nh?t và l?i in ra d?ng gi?y nh?ng tài li?u này.

Đ? làm vi?c In-Copy-Fax-Scan-Email, Fuji Xerox có các máy da ch?c nang các lo?i, d?c bi?t t?i th? tru?ng Vi?t Nam, các s?n ph?m XEROX Document Centre, XEROX DocuCentre, OceanII dă ch?ng t? FUJI XEROX th?c s? b?n b? khi v?n hành, chi phí v?n hành th?p, tính ?n d?nh và dáp ?ng công vi?c cao. Ch? v?i 1 máy c?a FUJI XEROX, van pḥng dă có d? các thi?t b? t? in m?ng 2 m?t kh? A3 t?c d? cao, Copy chia b?, phân trang, d?n trang…t?c d? cao, Scan tài li?u d? luu tr?, g?i mail, chuy?n d?ng…cung t?c d? cao (d?ng so v?i các máy scan thu?ng bán hi?n nay v́ chúng không th? dùng d? quét c? núi tài li?u A3, A4 vào d? luu tr? v́ chúng làm vi?c quá ch?m ch?p, mà ch? y?u làm vi?c v?i kh? A4, Scan kh? A3 th́ quá d?t, không thích h?p v?i công vi?c quá nhi?u hi?n nay c?a các van pḥng tu v?n, thi?t k?). Ch? v?i 1 cái FUJI XEROX vi?c FAX, nh?n FAX, qu?n lư FAX là t? d?ng, b?n cung ch?ng c?n máy tính v?n chia s? g?i, nh?n mail, nhu dang s? h?u máy tính v?y. Cao c?p hon, máy da ch?c nang M?u c?a XEROX chu?n nh?t v? m?u s?c, r? nh?t v? chi phí. Đ?ng quan ni?m r?ng máy da ch?c nang là không b?n, v?i FUJI XEROX d? b?n c?a các s?n ph?m này du?c tính t? 2-4 tri?u s? counter (tuong duong v?i 2-4 tri?u s? in, ch?p). Cu?i cùng di?u mà ai cung c?n và cung mong mu?n khi dùng d?n in ?n và copy dó là: chi phí m?c và tr?ng (Drum Cartridge) ph?i là th?p nh?t. Tính ra, chi phí m?c và tr?ng c?a Fuji Xerox (kho?ng 100vnd/s? in, ch?p - s? li?u này chúng tôi d?m b?o và s?n sàng kư h?p d?ng cung c?p m?c và tr?ng theo s? ch?p theo giá này) ch? b?ng 1/2 so v?i chi phí cho máy in kh? A3 c?a HP, Canon (kho?ng 200vnd/s? in) nhu HP5100, 5200, Canon LBP2000… b?ng 1/3 so v?i chi phí cho máy in kh? A4 lo?i nh? (kho?ng 300vnd/s? in) nhu HP1020, 1100, 1200, 1160, 1320, Canon LBP1210, 2900, 3000…k? c? d? m?c máy in th́ chi phí c?a XEROX v?n là th?p hon.

Đ? x? lư van b?n s? FUJI XEROX có ph?n m?m DocuWorks chuyên lo vi?c s?p x?p, chia s?, ghi chú, dóng quy?n, tŕnh chi?u…t?t c? các d?nh d?ng file van b?n ch? v?i nh?ng d?ng tác thao tác h?t s?c don gi?n là kéo và th? mà ai dù ch? m?i h?c máy tính cung làm du?c. DocuWorks làm du?c t?t c? các thao tác nhu làm v?i van b?n th?t b?ng gi?y, các tính nang co b?n nhu sau:

1. Ghép các file d?nh d?ng khác nhau (Word+Excel+Corel+PhotoShop, JPG…) thành 1 t?p van b?n m?i, có th? s?p x?p xen l?n các trang c?a các d?nh d?ng file khác nhau mà v?n gi? nguyên d?nh d?ng cu. X? lư van b?n s? nhung làm du?c t?t c? các thao tác không khác ǵ van b?n th?t: có bút dánh d?u, bút xóa, dán các t? ghi nh? v?i các màu s?c khác nhau...

2. T?o file tŕnh chi?u c?p t?c ch? b?ng cách kéo, th? các file s?n có mà v?n gi? nguyên d?nh d?ng cu.

3. Chuy?n d?i các van b?n gi?y sang file TEX có th? ch?nh s?a, t?o file PDF, file nén c?c nh?, file Self Extracting…

4. Ch? d? b?o m?t c?c k? t?t.

DocuWorks dă tích h?p b?n quy?n c?a Adobe cho x? lư pdf (dă r?t thông d?ng hi?n nay), b?n quy?n c?a ABBYY FineReader cho x? lư convert các tài li?u d?ng gi?y sang d?ng s? ch?nh s?a du?c (d? ph?i dánh l?i các tài li?u ch? có trên gi?y). Do v?y dùng DocuWorks, không c̣n lo chuy?n b?n quy?n c?a 2 hăng Adobe và ABBYY. Đ?c bi?t DocuWork nén file r?t t?t, gi?m không gian luu tr? và h?t s?c thu?n l?i cho chia s? file qua Mail. Đây là ph?n m?m dă du?c s? d?ng d? qu?n lư h? so r?t thông d?ng t?i Nh?t B?n và dă d?t r?t nhi?u gi?i thu?ng v? ph?n m?m t?i Nh?t B?n. Chúng tôi mong mu?n mang d?n cho các quư khách t?t c?, thay d?i h?n quan di?m v? luu tr?, qu?n lư và x? lư van b?n hi?n nay. Hăy d?n v?i cách th?c qu?n lư và luu tr? s? c?a FUJI XEROX, chúng tôi s? giúp b?n!

 

[ In_trang ]